Bài 7: Sử dụng hình ảnh có khuôn mặt con người.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>