Câu 13: Bạn có thực sự sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách khi không có sự hỗ trợ?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>