Dấu hiệu 14: Quan tâm đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ rồi mới đến giá tiền.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>