Câu 1: Những lý do trì hoãn là gì? Điều đó có đáng hay không?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>