Dấu hiệu 17: Nhắc đến những trải nghiệm tồi tệ trong khâu dịch vụ khách hàng đã sử dụng trước đây.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>