Lý Do 15: Người bán không thực sự hiểu nhu cầu của người mua.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>