Câu 14: Bạn có năng lực để xử lý nhiều công việc một lúc hay không?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>