Dấu hiệu 27: Khách hàng quan tâm đến những khách hàng đã có kết quả tốt trước đó.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>