Dấu hiệu 15: Hỏi những câu hỏi tích cực liên quan đến công việc.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>