Dấu hiệu 10: Hỏi những câu hỏi liên quan đến hồ sơ năng lực.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>