Câu 7: Bạn đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả những khó khăn và thử thách trong tương lai hay chưa?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>