Dấu hiệu 16: Đặc biệt quan tâm đến 1 điều gì đó trên sản phẩm và yêu cầu nhắc lại, demo lại.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>