Bài 1: Chuẩn bị thông tin liên quan đến sản phẩm.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>