Câu 12: Bạn có thể tồn tại bao lâu với nguồn tài chính hiện tại?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>