Câu 5: Bạn có những nguồn lực nào về tài chính?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>