Câu 2: Bạn có đủ nguồn lực để phát triển một công việc không?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>