Bài 7 – Khách hàng có đủ năng lực tài chính để chi trả.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>